hit
hit
Hatay Denge Gazetesi
En Çok Tıklananlar
DANIŞTAY BAŞKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

HATAY BAROSU:DANIŞTAY BAŞKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

 

 donmez

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez Danıştay Başkanını istifaya davet etti.Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay’ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, “16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir. Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK’ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

 

Danıştay Kanunu’na göre; Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir.

 

Danıştay ilk derece mahkemesi olarak; Bakanlar Kurulu kararlarına; Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere; Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere; Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere; Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere; Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal davalarını karara bağlar ve ayrıca İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.

 

Anayasa’nın 125. maddesinde, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu yazılıdır.

 

Anayasa’da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasanın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşudur.

 

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör, Danıştay’ın 149. Kuruluş Yıldönümü Programında yaptığı konuşma ile bir düşünce sergilemiştir. Tartışmalı bir YSK kararı ile sonuçlanan referandum sürecinden sonra hayatımızda yerini alan değişikliklerle kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale geldiğini ve olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK’ların amacının, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmediğini kişisel olarak elbette sergileme hakkına sahip olduğu kuşkusuzdur.

 

 

 

 

Ancak idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargısal nitelikli karar vermesi gerekecek olan ve ileride hem çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler, hem de Olağanüstü Hal döneminde yapılan tüm tasarruflarla ilgili ileride kendisine intikal edecek konularda Yargısal olarak çözüm getirmesi gereken Danıştay’ın Sayın Başkanının bu sözleri; yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapması beklenen bir yargı kuruluşunun en tepesinde olan bir kişiye yakışmadığı gibi, bu sözleriyle yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir görevi yapabilecek bir yargı kuruluşu olamayacağını da göstermiştir.

 

Keza bilimsel olarak Anayasa değişikliği ile yapılan düzenlemelerin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığı ve evrensel hukuk ölçütlerine uymadığı noktasında yapılan eleştirileri görmezden gelmesi ve tarafsız kalması bir yana; olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK’ların kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmediğini açıkça belirterek ileride Danıştay’a intikal edebilecek hususlarda peşinen görüşünü açıklaması ve taraf pozisyonu alması sebebiyle görevini layıkıyla yapacak niteliği kalmamıştır.

 

Daha şimdiden HSK üye seçimleri için adaylıkların belirlendiği ve 21 kişiye indirildiği bir ortamda ve yine yakın tarihli olarak yapılan hakim-savcı atamalarında tasarrufların nasıl taraf menfaatlerine göre şekillendiği, liyakat esasından öte farklı kaygıların öne geçtiği konuşulmakta iken, bilimsel olmayan kişisel düşüncelerini Danıştay Başkanlığı malzemesi yapmaya hakkı bulunmamaktadır.

 

Çok şükür ki tüm esnetmelere ve yargı erkini yürütme erkine tabi tutan tüm düzenleme ve yaklaşımlara karşın, Türkiye’de hala iyi ki yargı var ve hala yargı sonuna kadar işliyor diyeceğimiz birçok yargıcımız hala işbaşında. Tüm umudumuz vicdanını, ahlakını hala koruyan iyi yargıçların varlığında.

 

OHAL döneminde çıkartılan KHK’ler eliyle yapılan tasarruflara karşı halen yargı yolunun kapalı olduğu bir dönemden geçerken ve aylarca hiçbir yargısal inceleme imkânı tanınmamışken, KHK tasarrufları için önceden açılan davaların tamamı bir KHK ile karar verilemeyecek bir hale sokulmuşken, oluşturulması beklenen inceleme komisyonunun dahi kurdurulamamışken; böyle bir ortamda Danıştay Başkanının yapması gereken en onurlu şey istifa etmesidir. Anayasa değişikliği öncesi bağımsız ve Anayasa değişikliği sonrası ayrıca tarafsız olan yargı adına Sayın Başkanı istifaya davet ediyoruz.

 Benzer İçerikler

Yukarı Geri Ana Sayfa